پرسش و پاسخ

سوال 17 28 بهمن 1392
آیا HIV ازطریق تماس های اتفاقی منتقل می شود؟
پاسخ کارشناس
خیر. این ویروس درطی فعالیت های روزمره درمحیط كاری منتقل نمی شود.