پرسش و پاسخ

سوال 15 28 بهمن 1392
آیا هر فرد آلوده به HIV مبتلا به ایدز است؟
پاسخ کارشناس
ویروس HIV مسبب ایدز است و ایدز مرحله نهایی آلودگی با HIV است. باید دانست كه هرفرد آلوده به HIV الزاما مبتلا به ایدز نیست بلكه باید یكسری معیارهای شاخص ایدز را بروز دهد تا بگوییم به ایدز مبتلا شده است.