پرسش و پاسخ

سوال 9 28 بهمن 1392
با وجود کیت های نسل 4 ایا دوره پنجره کوتاهتر شده است
پاسخ کارشناس
بله دوره کوتاه تر شده است. حدودا یک ماه طول خواهد کشید