پرسش و پاسخ

سوال 1132 04 آبان 1393
آیا امکان انتقال در اثر سایش تیغ اصلاح بدون خونریزی وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت در این شرایط است.