پرسش و پاسخ

سوال 1131 04 آبان 1393
چرا جواب سوال 1291 را قاطع نمیدهید. آیا مبتلاست یا نه؟ چون میگوید بعد از چندین ماه در مراکز معتبر تستش منفی بوده حتی طرف مقابلش نیز منفی شده.
پاسخ کارشناس
بر اساس اطلاعاتی که داده اند از نظر اچ آ ی وی منفی محسوب می شوند اما نشانه های ایشان باید معاینه بررسی شود تا علت آنها مشخص شود.