پرسش و پاسخ

سوال 1109 02 آبان 1393
سلام. چگونه افراد ایدزی را بشناسیم؟
پاسخ کارشناس
راهی برای شناسایی از ظاهر افراد وجود ندارد. بجای آن بهتر است رفتارهای خود را کنترل کنیم.