پرسش و پاسخ

سوال 1093 30 مهر 1393
در قسمت result 0.02 negative یعنی چه؟
پاسخ کارشناس
مقدار واکنش آزمایشگاهی اگر از حدی کمتر باشد (بسته به نوع کیت فرق دارد) نتیجه را منفی تلقی می کنند.