پرسش و پاسخ

سوال 1081 29 مهر 1393
با سلام مجدد. پیرو سوال 1293. من به تازگی بعد از گذشت 10 هفته آزمایش الیزا که در آن نوشته hiv 1.2 (elisa) hba ag (ecl) a که آن هم منفی بود. آیا این آزمایش از نظر زمان قابل اتکا است؟ چون من در برخی سایتها خوندم که نوشته بود در هفته هشتم جواب قطعی است و برخی آخر چهار ماه و برخی 6 ماهه. آیا من باز هم آزمایش بدم. چون من در شرف ازدواج هستم خیلی نگرانم.
پاسخ کارشناس
ده هفته هنوز در دوره پنجره محسوب میشود و هر چه فاصله زمانی بیشتر باشد احتمال منفی کاذب کمتر می شود. در پروتکل برخی کشورها پایان ماه سوم را قطعی تلقی می کنند در کشور ما پروتکل وزارت بهداشت این گونه است:« در صورتی که بیمار مواجهه اخیر (طی 6 ماه اخیر) داشته باشد و نتیجه آزمایش اولیه الیزا منفی باشد، این آزمایش باید بعداز 6 هفته تکرار شود. و اگر نتیجه منفی باشد، در ماه سوم و ششم بعداز مواجهه تکرار شود.» بنابر این خیلی قاطع نیست.