پرسش و پاسخ

سوال 1064 28 مهر 1393
سلام. میشه با توجه به سوال 1215 پاسخ دقیقتری به سوال زیر بدهید. علت چیست؟ چرا شما میگویید 1 در میلیون احتمال است؟ پس پروتکل 6 ماهه برای افراد عادی چی میشه؟ ایشان گفته اند که از نظر ایمنولوژی طبق آزمایش سالمند.
پاسخ کارشناس
امکان این که این همه تست مختلف و احتمالا با کیتهای متفاوت در ایران منفی شده باشد و هنوز شما مبتلا باشید واقعا از یک در میلیون هم کمتر است. اما احتمال این که کیتی که در کانادا به کار برده اید مثبت کاذب نشان داده باشد شاید 100 هزار برابر آن باشد. اگر باز هم شک دارید با مدارک و مستندات خودتان حضورا به مرکز تحقیقات ایدز واقع در بیمارستان امام خمینی تهران بروید.