پرسش و پاسخ

سوال 6 28 بهمن 1392
اگر بخواهیم متوجه ابتلا یا عدم ابتلای به این بیماری بشویم باید به کجا مراجعه کنیم
پاسخ کارشناس
به مراکز VCT و یا مراکز بهداشت شهرستان خود مراجعه فرمایید