پرسش و پاسخ

سوال 1055 27 مهر 1393
آیا با خوردن مایع منی مرد و داشتن رابطه دهانی درصورتیکه دندان فرد مفعول به عصب رسیده باشد امکان سرایت ویروس هست؟
پاسخ کارشناس
امکان سرایت از این راه اگر طرف قطعا مبتلا باشد کمتر از 1 در ده هزار است.