پرسش و پاسخ

سوال 1046 26 مهر 1393
زگیل تناسلی علامت ایدز می باشد؟ کسی که دو سال از رابطه پر خطرش گذشته باشد و هیچ نشانه ای نداشته باشد ممکن است آلوده باشد؟ در تنها دوبار آمیزش ممکن است ایدز منتقل شود؟
پاسخ کارشناس
الف) زگیل بیماری مستقلی است اما ممکن است همراه ایدز هم دیده شود. ب) بلی ج) بلی