پرسش و پاسخ

سوال 1028 24 مهر 1393
سلام. آیا هرگونه رابطه ی مقعدی بین دو مرد سالم میتواند باعث انتقال HIV شود؟
پاسخ کارشناس
رابطه جنسى بین دو مرد رفتار پرخطرى است كه میتواند باعث انتقال بیمارى هاى مختلفى شود. در صورتى كه هردوطرف رابطه واقعا سالم باشند ویروسى براى انتقال وجود ندارد هرچند ظاهر افراد نشان دهنده سالم بودن آن ها نیست.