پرسش و پاسخ

سوال 975 24 مهر 1393
آیا اگر فردی دستش زخم است اما زخمش باز است و به غذا بزند و در صورت زخم لثه خطر هست و آیا برای انتقال از زخم که خونی دیده نمی شود امکان وجود وارد یا برای انتقال حتما باید خون ببینی درصورت ندیدن خون انتقال هست؟
پاسخ کارشناس
میزان ویروس در مایع میان بافتی خیلی کمتر از خون است بنابراین احتمال سرایت از زخمی که خون ندارد خیلی کم است در ضمن اچ آی وی از راه خوراکیها منتقل نمی شود.