پرسش و پاسخ

سوال 1010 23 مهر 1393
آیا انگشت کردن در واژن در صورت سالم بودن پوست خطرناک است و احتمال سرایت دارد؟ و اینکه آیا خوردن مایع لزج مانندی که از واژن خارج میشود احتمال سرایت دارد؟
پاسخ کارشناس
الف) خیر ب) تقریبا نه