پرسش و پاسخ

سوال 960 20 مهر 1393
سلام منی ریختن در همجنس خود چه تاثیری دارد؟
پاسخ کارشناس
ریختن مایع منی برای همجنس خطر سرایت بیماریهای آمیزشی را دارد.