درحال بارگذاری

آمار و اطلاعات

30727 تعداد مبتلایان ثبت شده به اچ آی وی در ایران

110459 تعداد تخمینی مبتلایان به اچ آی وی در ایران

36900000 تعداد مبتلایان ثبت شده به اچ آی وی در سراسر دنیا


1 آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس

85% تکمیل شده

آقا 25632 نفر %85

15% تکمیل شده

خانم 4551 نفر %15


2 آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا3 آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال

اعتیاد تزریقی 356 نفر زن (%8) 19978 نفر مرد (%87)

روابط جنسی 3422 نفر زن (%75) 1773 نفر مرد (%8)

مادر به کودک 219 نفر زن (%5) 265 نفر مرد (%1)

خون و فراورده های خونی 21 نفر زن (%0) 222 نفر مرد (%1)

نامشخص 533 نفر زن (%12) 3194 نفر مرد (%12)4 نمودار روند شناسایی موارد جدید اچ آی وی از سال 1365 تاکنون5 آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب استان های کشور


6 آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده در سراسر دنیا


7 آمار مبتلایان فوت شده

مبتلایان فوت شده در ایران 458 نفر زن (%25) 752 نفر مرد (%75)

مبتلایان فوت شده در سراسر دنیا 458476 نفر زن (%36) 7528745 نفر مرد (%64)


8 آرشیو آمارهای عفونت اچ آی وی در ایران به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی