درحال بارگذاری

معرفی کارشناسان

sad asdasd asd

دکتر مجید رضازاده

سازمان بهزیستی کشور

متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر امید زمانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پزشک و کارشناس ایدز

دکتر کامبیز محضری

سازمان بهزیستی کشور

پزشک